MANUAL BASHKËPUNIMI TË SHKOLLAVE ME KOMPANITË PËR ZBATIMIN E KRITEREVE TË CILËSISË